Kivike

Missioon

Toetame laste kui ka töötajate tegutsemisjulgust, uudishimu ja isikupära ning lähtume kokkulepitud väärtustest.

Visioon

Oleme laste huvisid ning tervise- ja keskkonnateadlikkust väärtustav lasteaed, kus läbi koostöö on loodud heaolu loov keskkond.

Koostöö

Arutame läbi ettepanekud ja probleemid ning leiame lahenduse.

Tegutseme ühise eesmärgi nimel, kaasates ettevõtmistesse erinevaid koostöögruppe (lapsevanemad, kolleegid, kogukond, lapsed).

Kuulame üksteist ja väljendame ennast selgelt.

Panustame koostöösse võrdselt.

Sõlmime kokkuleppeid, peame neist kinni ja arvestame üksteisega.

Jagame omavahel kogemusi ja teadmisi.

Hoolivus

Märkame ja reageerime.

Kõik saab alguse meist endist – sõnad, käitumine ja hoiak loevad.

Toetame, motiveerime ja tunnustame üksteist.

Teeme kokkuleppeid ja peame nendest kinni.

Loome turvalise keskkonna, kus arvestame teistega ja suhtume üksteisesse sallivalt.

Paindlikkus

Leiame erinevaid viise ja lahendusi eesmärkide saavutamiseks.

Mõtleme raamidest välja (loovus).

Oleme kohanemisvõimelised, muutume ajas ja keskkonnas, vajadusel teeme kompromisse.

Oleme üksteisega vastutulelikud ja mõistvad, ei kuritarvita usaldust.

Avatus

Suhtleme avatult.

Suhtume eelarvamustevabalt ja sallivalt.

Vastutame isikliku enesearengu eest.

Kasutame selget kommunikatsiooni ühises inforuumis.

Suhtume üksteisesse lugupidavalt – julgeme küsida ja püüame vastata/aidata.

Väärtustame vana ja oleme avatud uuele, sealjuures toetame uuega kohanemisel.

Jagame ideid, teadmisi ja oskusi.