TARTU LASTEAED KIVIKE KODUKORD

 

 1. Üldsätted.
1.1. Lasteaia kodukorra järgimine on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele kohustuslik.
1.2. Lasteaed tegutseb vastavalt koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud nõuetele, kus lasteaia
tegutsemise aluseks on päevakava. Samas järgitakse töötajate ametijuhendeid, kohaliku
omavalitsuse määrusi ja lasteaia põhimäärust.
1.3. Isiku suhtes, kes ei käitu kodukorra kohaselt, rakendatakse põhjendatud, asjakohaseid ja
proportsionaalseid meetmeid kehtivates õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.
1.4. Kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda lasteasutuse veebilehel. Kodukord on
väljas ka rühmade infostendidel.
1.5. Kodukorras esitletakse:
* Lastevanemate teavitamise kord;
* Lasteasutuse teavitamise kord lapse puudumisest;
* Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordadele
reageerimine, meetmete rakendamise ja juhtumite lahendamise kord;
* Nõuded lapse käitumisele;
* Lapsevanema käitumine;
* Lasteaia töötaja käitumine;
* Lasteaia töökorraldus pühade-eelsel ajal ja suvekuudel.

2. Lastevanemate teavitamise kord.

2.1. Enamjaolt teavitatakse lapsevanemaid läbi rühma hoolekogu esindaja,
kes edastab info rühma listi.

2.2. Infot saab nii rühmaõpetajalt kui ja rühmade infostendidelt.

2.3. Personaalset infot saadetakse lastevanematele posti või e-posti kaudu (teavitamine vabast
lasteaia kohast, maksekorraldused, võlgnevuse meeldetuletamine) vajadusel võetakse
ühendust telefoni teel.

2.4. Teave loetakse vanemale kättetoimetatuks ka siis, kui lapsevanem ei anna tagasisidet.

2.5. Vastavalt vajadusele, on lasteaia direktoril õigus moodustada liitrühmi ja teha muudatusi
töökorralduses (suvekuudel, õpetajate puhkuse või haigestumisel, koolivaheaegadel, pühade-
eelsetel päevadel).

2.6. Suveperioodil võib lasteaed olla ajutiselt suletud kuni üks kuu. Vajadusel garanteerib
lasteaed perele koha asenduslasteaias.

3. Lasteasutuse teavitamise kord lapse puudumisest.

3.1. Vanem teavitab lapse puudumisest (või hilinemisest) esimesel päeval enne kl. 9.00
telefoni ja e-lahenduse kaudu. Hilisema teatamise puhul kuulub toidupäev maksmisele.

Automaatavastajaga üldtelefoni number on 746 10 66 ja e-mail aadress:
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 

4. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordadele reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise ning meetmete rakendamise kord.

4.1. Laste ja töötajate vaimset turvalusust ohustavate olukordade (laimamine, mõnitamine,
solvamine, ebavõrdne kohtlemine, sõimusõnade kasutamine, kõrgendatud hääletooni
kasutamine) tekkimise korral pöördutakse lasteaia direktori või õppealajuhataja poole, kelle
pädevuses on juhtumi lahendamine või selle juhtumi edasi andmine sotsiaalametnikule,
lastekaitse spetsialistile või politseile.

4.2. Väikelaste tervise ja ohutuse huvides on täiskasvanutel ja lastel jalgratastega sõitmine
lasteaia õuealal keelatud.

4.3. Lapsi ja töötajaid füüsiliselt ohustavatest olukordadest ja esemetest (nt õuealal ja ruumides
esinevate vahendite rikked, laste elu ja tervist ohustavad esemed jms) tuleb koheselt
teavitada majandusjuhatajat.

4.4. Lasteaia turvalise töökeskkonna eest seisavad ja teevad direktorile ettepanekuid ohtlike
olukordade likvideerimiseks asutuses moodustatud töökeskkonna nõukogu liikmed ja
volinik. 

5. Nõuded lapse käitumisele

5.1. Rühmades kehtestatakse koostöös laste- ja lastevanematega ühtne käitumisreeglistik.

5.2. Laps juhindub oma käitumises headest kommetest ja tavadest ning riikliku õppekava
oodatavatest tulemustest.

5.3. Laps käitub eakohaselt – st laps kuuletub ja reageerib täiskasvanute palvetele ja
korraldustele, arvestab kaasinimestega, osaleb õppetegevustes, on sõbralik, ei põhjusta oma
käitumisega teistele füüsilist ja vaimset kahju.
 
5
.4. Laps vajab uues keskkonnas kohanemiseks aega vähemalt üks nädal. Esimesel nädalal võiks
laps lasteaias viibida poole päeva kaupa.

6. Lapsevanema käitumine

6.1. Lapse toomisel peab vanem või tema seaduslik esindaja andma lapse vahetult üle rühma
õpetajale.
Kui lapsele tuleb järele teine isik, siis lapsevanem on kohustatud sellest
rühmõpetajat teavitama (isiku ees- ja perekonnanimi). Laps peab seda inimest tundma.
Õuesoleku ajal, last ära viies, on lapsevanem kohustatud võtma kontakti rühmaõpetajaga ja
teatama lapse lahkumisest.

6.2. Lapsevanem teatab rühma õige koduse aadressi ja telefoninumbri, sest lapsevanem peab
olema kättesaadav (nt lapse haigestumise korral).

6.3. Lapsevanemal on õigus tuua oma laps kollektiivi talle sobival ajal, ent ta peab
arvestama lasteaia
päevakavaga. Jõudes enne kella 9.00, sulandub laps rahulikult
rühma tegevusse, ega häiri kaaslaste õppetegevust.

6.4. Lapsevanem toob lasteaeda puhta (st lapse keha ja rõivad on puhtad, vajadusel triigitud.
Üleriiete ja toariiete lukud on terved ning nööbid püsivad ees.) ja terve lapse (st ilma köha, nohu, palaviku ja seedehäireteta). 
Lapse riided ja jalanõud vastavad lapse kasvule ja suurusele. Lapsel on kaasas isiklikud hügieenitarbed, st kamm või hari, taskurätik ning vajadusel vahetupesu.

6.5. Kohakasutamise lõpetamisest teatab lapsevanem lasteaia direktorit vähemalt 1 NÄDAL ette,
esitades kirjaliku lahkumisavalduse. Tagantjärele kirjutatud lahkumisavaldus ei vabasta
kohamaksu tasumise kohustusest.

6.6. Laste isiklike mänguasjade kaasavõtmise rühma reguleerivad rühma sisekorrareeglid
(nt mänguasjapäev). Lapse isiklike mänguasjade purunemise eest õpetaja ei vastuta.

6.7. Lapse taskuraha ja väärisesemete, so hõbe/kuldkee, -kõrvarõngad, sõrmused jms eest õpetaja ei
vastuta.

6.8. Isiklike pehmete mänguasjade toomine lasteaeda ei ole soovitatav hügieenilistel
kaalutlustel.

6.9. Laste kelkude, kärude ja jalgrataste koht on väikese paviljoni all

6.10. Toidupäeva maksumus Tartu Linnavolikogu kinnitusel on alates 1. septembrist 2011. sõimerühmas 1,41 € ja aiarühmas 1,61 €. Alates 01.01.2018 on kohamaks 70,50 €.

6.11. Oma lapse toidukordade arvu valib lapsevanem ise, esitades kirjaliku avalduse direktori
nimele ja teavitades sellest rühma õpetajaid.
Toidukordi saab muuta
vähemalt nädalase etteteatamisega.

6.12. Lasteaed on avatud kell 07.00 – 18.00. Õpetaja tööaeg algab kell 07.00 ja lõpeb kell 18.00.
Lapsevanem või lapse hooldaja tuleb lapsele järgi hiljemalt kell 17.45, et jõuaks last
kojuminekuks riietada.

6.13. Lapsevanem on kohustatud tasuma lasteaiatasu 20. kalendri kuupäevaks. Võlgnevuse
korral on õpetajal õigus nõuda lapsevanemalt makset tõendavat dokumenti. Kooliminevate
laste suvekuude tasu tuleb maksta
eelneva kuu 25. kuupäevaks.

6.14. Kui lapsevanem jääb lasteaiale võlgu vähemalt kahe kuu eest, siis on lasteaia direktoril
õigus kustutada lapse nimi lasteaia nimekirjast.

6.15. Lasteaia siseüritustel viibitakse vahetusjalatsites.

7. Lasteaia töötaja käitumine
7.1. Lasteaia töötaja tööaeg ja puhkus on reguleeritud töölepinguseadusega. Lasteaia töötaja töö on
vaheldusrikas ja väljakutseid pakkuv, mistõttu nõuab see antud isikutelt head suhtlemisoskust
ja pingetaluvust. Oluline on vaimse ja füüsilise tervise, sh hääle hoidmise oskus.
7.2. Lasteaia õpetaja peamised töövahendid on õpi- ja mänguvahendid.
7.3. Lasteaia töötaja igapäevatöös on olulised ennastjuhtivus, koostöövõime, ettevõtlikkus,
vastutustundlikkus, enesekindlus, loomingulisus, tolerantsus, empaatiavõime, ausus ja
positiivsus.
7.4. Lasteaia töötaja tagab lapsele füüsiliselt ja vaimselt turvalise õpikeskkonna ja kujundab seda
vastavalt lapse arengulistele iseärasustele, vajadustele ja õpieesmärkidele ning tervisekaitse
nõuetele.
7.5. Lasteaia töötaja järgib organisatsioonis kokkulepitud väärtusi ja reegleid; töötab koostöös laste
ja lastevanematega välja rühma reeglid, rakendab neid kindlalt igapäevatöös ja paigutab neid
rühmas nähtavale kohale.
7.6. Töötaja osaleb lasteaia õpikeskkonna arendamises, tehes koostööd lasteaia teiste töötajatega.
7.7. Lasteaia töötaja analüüsib regulaarselt oma tööd ja selle tulemusena muudab oma lähenemist ja tegutsemist, rakendab enesetäiendusel saadud teadmisi ja oskusi igapäevatöös.
7.8. Suheldes näitab üles austust ja hoolivust; seab lapsed esikohale, töötab tõhusalt nii individuaalselt kui ka meeskonnaga. Aktsepteerib inimeste erinevusi ning väärtustab koostööd.
7.9. Lasteaia töötaja loob positiivse töö õhkkonna ja käitub vastavalt headele suhtlemistavadele.
7.10. Märkab probleeme ja neis peituvaid võimalusi enesearenduseks, reageerib paindlikult
muutustele.

8.
Tööaja lühendamine riigipühade eelsel ajal ja lasteaia töökorraldus suvekuudel.

8.1. Vastavalt Töölepinguseadusele §53 on kõigil kodanikel lühendatud tööpäev kolme
tunni
võrra enne uusaastat (01.01.), Eesti Vabariigi aastapäeva (24.02), võidupüha (23.06)
ja jõululaupäeva (24.12). Nii pühade eelsel kui järgsel ajal liidetakse rühmad vajadusel
kokku ning moodustatakse
valverühmad, mis töötavad tavalise tööpäeva
reziimis, so kuni kella 18.00.
Suvisel perioodil, mil enamus lapsi ja pedagooge puhkavad, töötavad valverühmad või
leitakse kohad asenduslasteaias.


9.
Kõikide arusaamatuste lahendamisel kehtib mudel:
RÜHMAPERSONAL – JUHTKOND – TARTU LINNA HARIDUSOSAKOND