Kivike

Tartu Lasteaed Kivike kodukord

 1. Üldsätted.
  1. Lasteaia kodukorra järgimine on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele kohustuslik.
  2. Lasteaed tegutseb vastavalt koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud nõuetele, kus lasteaia tegutsemise aluseks on päevakava. Samas järgitakse töötajate ametijuhendeid, kohaliku omavalitsuse määrusi ja lasteaia põhimäärust.
  3. Isiku suhtes, kes ei käitu kodukorra kohaselt, rakendatakse põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid meetmeid kehtivates õigusaktides sätestatud tingimustel.
  4. Kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda lasteasutuse veebilehel. Kodukord on väljas ka rühmade infostendidel.
  5. Kodukorras esitletakse:
   • Lastevanemate teavitamine;
   • Lasteasutuse teavitamine lapse puudumisest;
   • Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordadele reageerimine, meetmete rakendamine ja juhtumite lahendamine;
   • Nõuded lapse käitumisele;
   • Lapsevanema käitumine;
   • Lasteaia töötaja käitumine;
   • Lasteaia töökorraldus pühade-eelsel ajal ja suvekuudel.
 2. Lastevanemate teavitamise kord.
  1. Enamjaolt teavitatakse lapsevanemaid läbi rühma hoolekogu esindaja, kes edastab info rühma listi.
  2. Infot saab nii rühmaõpetajalt kui ja rühmade infostendidelt.
  3. Personaalset infot saadetakse lastevanematele posti või e posti kaudu (teavitamine vabast lasteaia kohast, maksekorraldused, võlgnevuse meeldetuletamine) vajadusel võetakse ühendust telefoni teel.
  4. Teave loetakse vanemale kättetoimetatuks ka siis, kui lapsevanem ei anna tagasisidet.
  5. Vastavalt vajadusele, on lasteaia direktoril õigus moodustada liitrühmi ja teha muudatusi töökorralduses teavitades vanemaid vähemalt üks nädal ette. Suvise asenduslasteaia koha soovist küsitletakse lapsevanemaid vähemalt üks kuu varem.
  6. Suveperioodil võib lasteaed olla ajutiselt suletud kuni üks kuu. Vajadusel garanteerib lasteaed perele koha asenduslasteaias.
 3. Lasteasutuse teavitamine lapse puudumisest.
  1. Vanem teavitab lapse järgmise päeva puudumisest või hilinemisest kuni kella 10.00 rühmatelefonile, maja automaatvastuvõtjale ja e-lahenduse kaudu. Kui ei teavitata õigeaegselt, siis tuleb tasuda järgmise päeva hommikusöögi eest (Tartu koolieesetesse munitsipaallasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord §20, vastuvõetud 30.06.2015).
  2. Lapsevanem annab esimesel võimalusel rühma teada, millal laps pärast puudumist lasteaeda tuleb.
 4. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordadele reageerimine, juhtumitest teavitamine, nende juhtumite lahendamine.
  1. Laste ja töötajate vaimset turvalusust ohustavate olukordade (laimamine, mõnitamine, solvamine, ebavõrdne kohtlemine, sõimusõnade kasutamine, kõrgendatud hääletooni kasutamine) tekkimise korral pöördutakse lasteaia direktori või õppealajuhataja poole, kelle pädevuses on juhtumi lahendamine või selle juhtumi edasi andmine (juhul kui lapse kehal on väärkohtlemise jälgi, laps on korduvalt hoolitsemata, näljane või kui raske haigestumise puhul lapse vanemad või eestkostja ei pöördu arsti poole) sotsiaalametnikule, lastekaitse spetsialistile või politseile.
  2. Väikelaste tervise ja ohutuse huvides on täiskasvanutel jalgratastega sõitmine lasteaia õuealal keelatud. Lapsed sõidavad jalgratastel lastele märgitud rattarajal lapsevanema kõrval.
  3. Lapsi ja töötajaid füüsiliselt ohustavatest olukordadest ja esemetest (nt õuealal ja ruumides esinevate vahendite rikked, laste elu ja tervist ohustavad esemed jms) tuleb koheselt teavitada majandusjuhatajat või direktorit.
  4. Lasteaia turvalise töökeskkonna eest vastutavad ja teevad direktorile ettepanekuid ohtlike olukordade likvideerimiseks asutuses moodustatud töökeskkonna nõukogu liikmed ja volinik.
 5. Lapse käitumine.
  1. Rühmades kehtestatakse koostöös laste- ja lastevanematega ühtne käitumisreeglistik.
  2. Laps käitub eakohaselt – st laps kuuletub ja reageerib täiskasvanute palvetele ja korraldustele, arvestab kaasinimestega, osaleb õppetegevustes, on sõbralik, ei põhjusta oma käitumisega teistele füüsilist ja vaimset kahju.
  3. Füüsiliselt agressiivse lapse puhul rakendavad lasteaia töötajad (õpetajad, assistendid, HEV koordinaator ja psühholoog) Lastekaitseseadusest §24, p.3-4 (jõust. 01.01.2016) tulenevalt meetmeid, teavitades sellest lapsevanemaid. Lastega tegelevatel spetsialistidel on võimalus kasutada vastavalt vajadusele selleks ettenähtud ja sisustatud lõõgastustuba, kus laps saab läbi erinevate meeleliste tegevuste rahuneda.
  4. Laps vajab uues keskkonnas kohanemiseks aega vähemalt üks nädal. Esimesel nädalal võiks laps lasteaias viibida poole päeva kaupa.
 6. Lapsevanema käitumine.
  1. Lapse toomisel peab vanem või tema seaduslik esindaja andma lapse vahetult üle rühma õpetajale. Kui lapsele tuleb järele teine isik, siis lapsevanem on kohustatud sellest rühmõpetajat teavitama (isiku ees- ja perekonnanimi). Laps peab seda inimest tundma. Õuesoleku ajal, last ära viies, on lapsevanem kohustatud võtma kontakti rühmaõpetajaga ja teatama lapse lahkumisest.
  2. Lapsevanem teatab rühma õige koduse aadressi ja telefoninumbri, sest lapsevanem peab olema kättesaadav (nt lapse haigestumise korral).
  3. Lapsevanemal on õigus tuua oma laps kollektiivi talle sobival ajal, ent ta peab arvestama lasteaia päevakavaga. Jõudes enne kella 9.00, sulandub laps rahulikult rühma tegevusse, ega häiri kaaslaste õppetegevust. Et laps saaks temale tellitud toidukorrad, tuleb sellest eelnevalt rühmaõpetajaid teavitada.
  4. Lapsevanem toob lasteaeda puhta ja terve lapse. Lapse riided on hooldatud, sh ka üleriiete lukud on terved ning nööbid ees). Lasteaeda ei lubata last kui tema terviseseisund võib kahjustada tema enda või teiste tervist. Rühmapersonalil on õigus keelduda haigustunnustega last vastu võtmast (nt tugev köha-nohu, palavik, nahalööve, silmapõletik, kõhulahtisus ja oksendamine).
  5. Lapsele ei ole lubatud lasteaeda kaasa panna ravimeid. Lapse haigestumise korral teavitatakse lapsevanemat ja vajadusel kutsutakse erakorraline abi.
  6. Kohakasutamise lõpetamisest teatab lapsevanem lasteaia direktorit vähemalt 1 NÄDAL ette, või märgib lahkumise ARNO kaudu. Tagantjärele kirjutatud lahkumisavaldus (uue kuu alguses) ei vabasta kohamaksu tasumise kohustusest.
  7. Laste isiklike mänguasjade kaasavõtmise rühma reguleerivad rühma sisekorrareeglid (nt mänguasjapäev). Lapse isiklike mänguasjade purunemise eest õpetaja ei vastuta.
  8. Lapse taskuraha ja väärisesemete, so hõbe/kuldkee,  kõrvarõngad, sõrmused jms eest õpetaja ei vastuta.
  9. Isiklike pehmete mänguasjade toomine lasteaeda ei ole soovitatav hügieenilistel kaalutlustel.
  10. Laste kelke, jalgrattaid ja kärusid hoitakse väikeses paviljonis lasteaia territooriumil.
  11. Oma lapse toidukordade arvu valib lapsevanem ise, esitades kirjaliku avalduse direktori nimele ja teavitades sellest rühma õpetajaid. Toidukordi saab muuta vähemalt nädalase etteteatamisega.
  12. Lasteaed on avatud kell 07.00 – 18.00. Õpetaja tööaeg algab kell 07.00 ja lõpeb kell 18.00. Lapsevanem või lapse hooldaja tuleb lapsele järgi hiljemalt kell 17.45, et jõuaks last kojuminekuks riietada.
  13. Lapsevanem on kohustatud tasuma lasteaiatasu 20. kalendri kuupäevaks.
  14. Kui lapsevanem jääb lasteaiale võlgu vähemalt kahe kuu eest, rikub korduvalt ja oluliselt lasteaia kodukorda, siis on lasteaia direktoril õigus algatada koha kasutamise lõpetamine vastavalt Tartu koolieelsetesse munitsipaal asutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korrale (30.06.2015; §29).
  15. Lasteaia siseüritustel viibitakse vahetusjalatsites.
 7. Lasteaia töötaja käitumine.
  1. Lasteaia töötaja tööaeg ja puhkus on reguleeritud töölepinguseadusega. Lasteaia töötaja töö on vaheldusrikas ja väljakutseid pakkuv, mistõttu nõuab see antud isikutelt head suhtlemisoskust ja pingetaluvust. Oluline on vaimse ja füüsilise tervise, sh hääle hoidmise oskus.
  2. Lasteaia õpetaja peamised töövahendid on õpi- ja mänguvahendid.
  3. Lasteaia töötaja igapäevatöös on olulised ennastjuhtivus, koostöövõime, ettevõtlikkus, vastutustundlikkus, enesekindlus, loomingulisus, tolerantsus, empaatiavõime, ausus ja positiivsus.
  4. Lasteaia töötaja tagab lapsele füüsiliselt ja vaimselt turvalise õpikeskkonna ja kujundab seda vastavalt lapse arengulistele iseärasustele, vajadustele ja õpieesmärkidele ning tervisekaitse nõuetele.
  5. Lasteaia töötaja järgib organisatsioonis kokkulepitud väärtusi ja käitumisreegleid; töötab koostöös laste ja lastevanematega välja rühma käitumisreeglid, rakendab neid oma igapäevatöös koostöös lastevanematega ja paigutab need sõime rühmas piltidena ja laste kõrgusel, vanemas aiarühmas on pildid koos tekstiga. Reeglite hulk rühmas vastab lapse vanusele.
  6. Töötaja osaleb lasteaia õpikeskkonna arendamises, tehes koostööd lasteaia teiste töötajatega.
  7. Õuesoleku ajal on laste juures kaks täiskasvanut.
  8. Õppekäikudel liigeldes on lapsed ja täiskasvanud helkurvestides ning kaasatud on vähemalt kolm täiskasvanut ühe rühma kohta.
  9. Lasteaia töötaja analüüsib regulaarselt oma tööd ja selle tulemusena muudab oma lähenemist ja tegutsemist, rakendab enesetäiendusel saadud teadmisi ja oskusi igapäevatöös.
  10. Suheldes näitab üles austust ja hoolivust; seab lapsed esikohale, töötab tõhusalt nii individuaalselt kui ka meeskonnaga. Aktsepteerib inimeste erinevusi ning väärtustab koostööd.
  11. Lasteaia töötaja loob positiivse tööõhkkonna ja käitub vastavalt headele suhtlemistavadele.
  12. Märkab probleeme ja neis peituvaid võimalusi enesearenduseks, reageerib paindlikult muutustele.
 8. Tööaja lühendamine riigipühade eelsel ajal ja lasteaia töökorraldus suvekuudel.
  1. Vastavalt Töölepinguseadusele §53 on kõigil kodanikel lühendatud tööpäev kolme tunni võrra enne uusaastat (01.01.), Eesti Vabariigi aastapäeva (24.02), võidupüha (23.06) ja jõululaupäeva (24.12). Nii pühade eelsel kui järgsel ajal liidetakse rühmad vajadusel kokku ning moodustatakse valverühmad, mis töötavad tavalise tööpäeva reziimis, so kuni kella 18.00. Suvisel perioodil, mil enamus lapsi ja pedagooge puhkavad, töötavad valverühmad või leitakse kohad asenduslasteaias.
 9. Kõikide arusaamatuste lahendamisel kehtib mudel: RÜHMAPERSONAL – JUHTKOND – TARTU LINNA HARIDUSOSAKOND